https://avaliha.ir

اولی ها 8 مرد سال 2015

حسن روحانی میان افراد برتر دنیا در سال 2015

حسن روحانی میان مردان سال 2015

حسن روحانی میان افراد برتر دنیا در سال 2015 مجله تایم نام هشت چهره سال دنیا در سال 2015 را منتشر کرد که حسن روحانی رییس جمهور ایران در میان این نام ها قرار دارد چهره سال عنوانی است که هر ساله توسط مجله تایم از میان افراد بزرگ دنیا انتخاب میشود که در سال […]