متن سیگار کشیدن و تنهایی

متن سیگار کشیدن و تنهایی همانطور که آتش کم کم سیگار را میسوزاند، تنهایی هایم کم کم مرا نیست و نابود می کند. در خلوت و تنهایی هایم، نه دوستی […]