متن کمک خواستن از خدا و استجابت دعا

متن کمک خواستن از خدا و استجابت دعا متن طلب یاری از خداوند وقتی که همه درها برویت بسته شد، آن موقع خدا را یاد میکنی. این اشتباه است. قبل […]