https://avaliha.ir

اولی ها بوگاتی محمدرضا شاه

بوگاتی اختصاصی محمدرضا شاه که به یک کلکسیونر آمریکایی رسید

بوگاتی اختصاصی محمدرضا شاه که به یک کلکسیونر آمریکایی رسید: خودروی بوگاتی محمدرضا شاه سال ۱۳۱۸ از طرف دولت فرانسه به او هدیه داده شد. از ۴ دستگاه موجود، این تنها نمونه سالم و حاضر بوده که هم اکنون در اختیار یک کلکسیونر آمریکایی است.