آکنه پوستی

بیماری های پنهان که صورتتان را پر از جوش می کند

بیماری های پنهان که صورتتان را پر از جوش می کند

بیماری های پنهان که صورتتان را پر از جوش می کند جوش صورت تنها به دلیل بروز دگرگونی‌های هورمونی در دوران بلوغ نیست، بسیاری از بیماری‌ها و عادت‌های نادرست زندگی می‌توانند سبب بروز آکنه و التهاب در صورت شوند. آکنه صورت یک پدیده شایع بین انسان‌ها با شدت کم و زیاد است، در برخی افراد تنها چند لکه کوچک دردوران بلوغ است اما در برخی دیگر در غالب یک مشکل مزمن تا سالیان سال ادامه دارد. درمان آکنه صورت نیازمند حوصله، تشخیص علت و صرف هزینه‌های سنگین اس...

ادامه مطلب