آمار تجاوز جنسی در جهان

آمار تجاوز در 10 کشور با بالاترین میزان تجاوز جنسی در دنیا

آمار تجاوز در 10 کشور با بالاترین میزان تجاوز جنسی در دنیا

آمار تجاوز در 10 کشور با بالاترین میزان تجاوز جنسی در دنیا آمار خیره کننده و جالب از میزان تجاوزات جنسی به دختران و زنان و تجاوز به مردان در 10 کشور پر تجاوز دنیا ده کشور پر تجاوز در جهان تجاوز جنسی جنایتی است که این روزها به شدت در جهان افزایش یافته است به گونه ای که در برخی کشورها به حد انفجار رسیده است . در زیر 10 کشور با بالاترین آمار تجاوز در جهان نام برده شده است که از آمار تجاوز بالایی برخوردار هستند . این آمار بر اساس شکایت ها به ن...

ادامه مطلب