آرایش در ایران

بازار آرایش ایران از دید رویترز

بازار آرایش ایران از دید رویترز

بازار آرایش ایران از دید رویترز بازار فروش لوازم آرایشی در ایران که بارها توسط رسانه های بیگانه مورد تحلیل قرار گرفت این بار رویترز را به تحلیل واداشت مصرف بالای لوازم آرایشی چندین و چند بار توسط رسانه های خارجی مورد تحلیل و بعضا مورد تمسخر قرار گرفت و این بار رویترز به تحلیل مصرف بالای لوازم آرایشی در خاورمیانه و در جهان که به طبع آرایش بالا در ایران را شامل می شود پرداخته است . لوازم آرایشی در ایران قوانین و مقررات تجاری و بانکی پیچیده ا...

ادامه مطلب