آدم خوار

آدم خوارها در آفریقای جنوبی بازداشت شدند

آدم خوارها در آفریقای جنوبی بازداشت شدند

آدم خوارها در آفریقای جنوبی بازداشت شدند در آفریقای جنوبی چهار نفر، آدم خوار بازداشت شده است.وبسایت اولی ها با استناد به مطبوعات خارجی گزارش می دهد که آدم خوارها با مراجعه به مرکز پلیس خودشان را معرفی کرده اند. یکی از این چهار نفر، با مراجعه به مرکز پلیس گفته از خوردن گوشت انسان سیر شده است. در حالی که پلیس در حال باز جویی بوده، این آدم خوار دست و پای یکی از قربانیان خود را تقدیم پلیس می کند که موجب ترس کارکنان مرکز پلیس می شود. پ...

ادامه مطلب