آب و هوای خوزستان

راه حل کتایون ریاحی برای بحران آب و هوای خوزستان

راه حل کتایون ریاحی برای بحران آب و هوای خوزستان

راه حل کتایون ریاحی برای آب و هوای خوزستان وضعیت آب و هوای خوزستان این روزها یکی از مهم ترین دغدغه های مردم ایران و مسئولان شده است . راه حل کتایون ریاحی برای هوای خوزستان آب و هوای خوزستان این روزها حال خوبی ندارد و مردم خوزستان با اینکه سال هاست این وضعیت آب و هوایی را کم و بیش تحمل میکنند اما هیچ اتفاق مثبتی ندیده اند . پیشنهاد کتایون ریاحی به سازمان حفاظت از محیط زیست میتواند راه خوبی برای حل مشکلات هوای خوزستان باشد و آن هم حضور شخص ...

ادامه مطلب