خانه » آهنگ پیشواز » آهنگ پیشواز همراه اول » آهنگ پیشواز همراه اول محمدرضا شجریان / تمام کد ها

آهنگ پیشواز همراه اول محمدرضا شجریان / تمام کد ها

آهنگ پیشواز همراه اول محمدرضا شجریان و تمام کد آوا های انتظار همراه اول محمد رضا شجریان خواننده محبوب ایران

آهنگ پیشواز محمدرضا شجریان

آهنگ پیشواز محمدرضا شجریان

فعالسازی آهنگ پیشواز همراه اول

 

90180تصنیف جان جهانپخش
90179تصنیف ساقیپخش
90178کمانچه و آوازپخش
90177نی و آوازپخش
90176تصنیف دل مجنونپخش
90175تار و آواز 1پخش
90174تار و آوازپخش
90173چهارمضراب دل انگیزپخش
90172سنتور و آوازپخش
90171تکنوازی سنتورپخش
90170افشاری گل نوشپخش
33571چون تو جانان منی (3)پخش
33570چون تو جانان منی (2)پخش
33569چون تو جانان منی (1)پخش
33568بی تو به سر نمی شود (3)پخش
33567بی تو به سر نمی شود (2)پخش
33566بی تو به سر نمی شود (1)پخش
33565بی همگان به سر شود (2)پخش
33564بی همگان به سر شود (1)پخش
33563با من صنما (2)پخش
33562با من صنما (1)پخش
45838آه باران (4)پخش
45837آه باران (3)پخش
45836آه باران (2)پخش
45835آه باران (1)پخش
34687ملکاپخش
34000ربناپخش
33641جان جهان (بی کلام 2)پخش
33640جان جهان (بی کلام 1)پخش
33639جان جهان (2)پخش
33638جان جهان (1)پخش
45848نوای نی (2)پخش
45847نوای نی (1)پخش
45846مقدمه دشتی (2)پخش
45845مقدمه دشتی (1)پخش
45844دیدی ای مه (4)پخش
45843دیدی ای مه (3)پخش
45842دیدی ای مه (2)پخش
45841دیدی ای مه (1)پخش
45840چهارمضراب عشاق (2)پخش
45839چهارمضراب عشاق (1)پخش
45858سازو آواز (4)پخش
45857سازو آواز (3)پخش
45856ساز و آواز باران (4)پخش
45855ساز و آواز باران (3)پخش
45854ساز و آواز باران (2)پخش
45853ساز و آواز باران (1)پخش
45852ساز و آواز (2)پخش
45851ساز و آواز (1)پخش
45850نوای نی (4)پخش
45849نوای نی (3)پخش
45868چهارمضراب جامه داران (1)پخش
45867مضراب عراق (2)پخش
45866مضراب عراق (1)پخش
45865ساز وآواز عراق (4)پخش
45864ساز وآواز عراق (3)پخش
45863ساز وآواز عراق (2)پخش
45862ساز وآواز عراق (1)پخش
45861ساز و آواز (3)پخش
45860ساز و آواز (2)پخش
45859ساز و آواز (1)پخش
45878ساز و آواز (3)پخش
45877ساز و آواز (2)پخش
45876ساز و آواز (1)پخش
45875پیش درآمد افشاری (3)پخش
45874پیش درآمد افشاری (2)پخش
45873پیش درآمد افشاری (1)پخش
45872جامه داران (2)پخش
45871جامه داران (1)پخش
45870چهارمضراب جامه داران (3)پخش
45869چهارمضراب جامه داران (2)پخش
45888تصنیف از کفم رها (1)پخش
45887 پخش
45886تصنیف آرام جان (3)پخش
45885تصنیف آرام جان (2)پخش
45884تصنیف آرام جان (1)پخش
45883تکنوازی سه تار (2)پخش
45882تکنوازی سه تار (1)پخش
45881سازو آواز قفقاز (3)پخش
45880سازو آواز قفقاز (2)پخش
45879سازو آواز قفقاز (1)پخش
45898تصنیف تند تند (3)پخش
45897تصنیف تند تند (2)پخش
45896تصنیف تند تند (1)پخش
45895تصنیف نه قدرت (3)پخش
45894تصنیف نه قدرت (2)پخش
45893تصنیف نه قدرت (1)پخش
45892تصنیف دوش دوش (2)پخش
45891تصنیف دوش دوش (1)پخش
45890تصنیف از کفم رها (3)پخش
45889تصنیف از کفم رها (2)پخش
45937ادامه سازوآواز (2)پخش
45936ادامه سازوآواز (1)پخش
45935قطعه سوزوگداز (3)پخش
45934قطعه سوزوگداز (2)پخش
45933قطعه سوزوگداز (1)پخش
45932سازوآواز (3)پخش
45931سازوآواز (2)پخش
45930سازوآواز (1)پخش
45929مقدمه (2)پخش
45928مقدمه (1)پخش
45947سازو اواز همایون (2)پخش
45946سازو اواز همایون (1)پخش
45945چهارمضراب بیدادپخش
45944پیش درآمد همایون (3)پخش
45943پیش درآمد همایون (2)پخش
45942پیش درآمد همایون (1)پخش
45941تصنیف یادباد (3)پخش
45940تصنیف یادباد (2)پخش
45939تصنیف یادباد (1)پخش
45938ادامه سازوآواز (3)پخش
45957قطعه نستاری (1)پخش
45956تصنیف هلاک من (2)پخش
45955تصنیف هلاک من (1)پخش
45954سازو آواز قرچه (2)پخش
45953سازو آواز قرچه (1)پخش
45952ادامه سازوآوازپخش
45951چهارمضراب عشاقپخش
45950ادامه آواز بیداد (2)پخش
45949ادامه آواز بیداد (1)پخش
45948چهارمضراب بیدادپخش
45967ساز وآواز نوا (1)پخش
45966بداهه نوازی در نوا (2)پخش
45965بداهه نوازی در نوا (1)پخش
45964تکنوازی در نوا (3)پخش
45963تکنوازی در نوا (2)پخش
45962تکنوازی در نوا (1)پخش
45961نستاری (2)پخش
45960نستاری (1)پخش
45959قطعه نستاری (3)پخش
45958قطعه نستاری (2)پخش
45977قطعه ضربی (2)پخش
45976قطعه ضربی (1)پخش
45975آواز بیات راجه (2)پخش
45974آواز بیات راجه (1)پخش
45973آوازوفرود به نوا (3)پخش
45972آوازوفرود به نوا (2)پخش
45971آوازوفرود به نوا (1)پخش
45970ساز وآواز نوا (4)پخش
45969ساز وآواز نوا (3)پخش
45968ساز وآواز نوا (2)پخش
45987سازوآواز مجلسی (3)پخش
45986سازوآواز مجلسی (2)پخش
45985سازوآواز مجلسی (1)پخش
45984سازوآواز نهیب (3)پخش
45983سازوآواز نهیب (2)پخش
45982سازوآواز نهیب (1)پخش
45981سازوآواز نهفت (3)پخش
45980سازوآواز نهفت (2)پخش
45979سازوآواز نهفت (1)پخش
45978قطعه ضربی (3)پخش
45997پیش درآمد راست (4)پخش
45996پیش درآمد راست (3)پخش
45995پیش درآمد راست (2)پخش
45994پیش درآمد راست (1)پخش
45993ما را همه شب (2)پخش
45992ما را همه شب (1)پخش
45991چهره به چهره (4)پخش
45990چهره به چهره (3)پخش
45989چهره به چهره (2)پخش
45988چهره به چهره (1)پخش
46007سازو آواز نغمه (3)پخش
46006سازو آواز نغمه (2)پخش
46005سازو آواز نغمه (1)پخش
46004ساز وآواز پروانه (3)پخش
46003ساز وآواز پروانه (2)پخش
46002ساز وآواز پروانه (1)پخش
46001چهارمضراب راست (4)پخش
46000چهارمضراب راست (3)پخش
45999چهارمضراب راست (2)پخش
45998چهارمضراب راست (1)پخش
46017قطعه ضربی تار (2)پخش
46016قطعه ضربی تار (1)پخش
46015چهارمضراب (2)پخش
46014چهارمضراب (1)پخش
46013آوازوچهارمضراب (3)پخش
46012آوازوچهارمضراب (2)پخش
46011آوازوچهارمضراب (1)پخش
46010تصنیف قدیمی نوا (3)پخش
46009تصنیف قدیمی نوا (2)پخش
46008تصنیف قدیمی نوا (1)پخش
46027امید عشق (1)پخش
46026تصنیف دلشدگان (3)پخش
46025تصنیف دلشدگان (2)پخش
46024تصنیف دلشدگان (1)پخش
46023دلشدگانپخش
46022نغمه اصفهان (3)پخش
46021نغمه اصفهان (2)پخش
46020نغمه اصفهان (1)پخش
46019ساز و آواز بیات (2)پخش
46018ساز و آواز بیات (1)پخش
46037تصنیف امید عشق (3)پخش
46036تصنیف امید عشق (2)پخش
46035تصنیف امید عشق (1)پخش
46034پاسبان حرم دل (3)پخش
46033پاسبان حرم دل (2)پخش
46032پاسبان حرم دل (1)پخش
46031خاطرهپخش
46030رویای تنبکپخش
46029امید عشق (3)پخش
46028امید عشق (2)پخش
46047تارو پود (3)پخش
46046تارو پود (2)پخش
46045تارو پود (1)پخش
46044بازگشت (2)پخش
46043بازگشت (1)پخش
46042غلام چشم (3)پخش
46041غلام چشم (2)پخش
46040غلام چشم (1)پخش
46039عروج (2)پخش
46038عروج (1)پخش
46057گلچهره (3)پخش
46056گلچهره (2)پخش
46055گلچهره (1)پخش
46054مارش عزا (3)پخش
46053مارش عزا (2)پخش
46052مارش عزا (1)پخش
46051وداعپخش
46050همدلیپخش
46049مرثیه (2)پخش
46048مرثیه (1)
46067ضیافت (3)پخش
46066ضیافت (2)پخش
46065ضیافت (1)پخش
46064عروسیپخش
46063خیالپخش
46062تارو پودپخش
46061گلچهره (دلشدگان)پخش
46060مرثیه و دعا (3)پخش
46059مرثیه و دعا (2)پخش
46058مرثیه و دعا (1)
46077ساز و آواز همایون (3)پخش
46076ساز و آواز همایون (2)پخش
46075ساز و آواز همایون (1)پخش
46074تکنوازی سنتور (4)پخش
46073تکنوازی سنتور (3)پخش
46072تکنوازی سنتور (2)پخش
46071تکنوازی سنتور (1)پخش
46070پیمانه عشق (3)پخش
46069پیمانه عشق (2)پخش
46068پیمانه عشق (1)
46087ادامه آواز رهاب (2)پخش
46086ادامه آواز رهاب (1)پخش
46085ادامه آواز قرایی (3)پخش
46084ادامه آواز قرایی (2)پخش
46083ادامه آواز قرایی (1)پخش
46082ادامه آواز حصار (2)پخش
46081ادامه آواز حصار (1)پخش
46080ادامه آواز چکاوک (3)پخش
46079ادامه آواز چکاوک (2)پخش
46078ادامه آواز چکاوک (1)
46097آوازمثنوی همایون (4)پخش
46096آوازمثنوی همایون (3)پخش
46095آوازمثنوی همایون (2)پخش
46094آوازمثنوی همایون (1)پخش
46093آوازدیلمان همایون(3)پخش
46092آوازدیلمان همایون(2)پخش
46091آوازدیلمان همایون(1)پخش
46090ادامه آوازبختیاری(3)پخش
46089ادامه آوازبختیاری(2)پخش
46088ادامه آوازبختیاری(1)
46137سلمکپخش
46136درآمد شور (2)پخش
46135درآمد شور (1)پخش
46134سازوآواز (3)پخش
46133سازوآواز (2)پخش
46132سازوآواز (1)پخش
46131قطعه ضربی (2)پخش
46130قطعه ضربی (1)پخش
46129سلو تار (2)پخش
46128سلو تار (1)
46147چهارمضراب ابوعطا (2)پخش
46146چهارمضراب ابوعطا (1)پخش
46145چهار مضراب (3)پخش
46144چهار مضراب (2)پخش
46143چهار مضراب (1)پخش
46142قرچه و سلمک (2)پخش
46141قرچه و سلمک (1)پخش
46140ادامه سازوآواز (3)پخش
46139ادامه سازوآواز (2)پخش
46138ادامه سازوآواز (1)
46157بگذار تا بگرییم (2)پخش
46156بگذار تا بگرییم (1)پخش
46155آواز شور (2)پخش
46154آواز شور (1)پخش
46153آواز شور ابوعطا (3)پخش
46152آواز شور ابوعطا (2)پخش
46151آواز شور ابوعطا (1)پخش
46150ضربی ای ساربان (3)پخش
46149ضربی ای ساربان (2)پخش
46148ضربی ای ساربان (1)
46167آواز و تار (1)پخش
46166قطعه ضربی راست (3)پخش
46165قطعه ضربی راست (2)پخش
46164قطعه ضربی راست (1)پخش
46163تکنوازی تار (3)پخش
46162تکنوازی تار (2)پخش
46161تکنوازی تار (1)پخش
46160راست پنجگاه (2)پخش
46159راست پنجگاه (1)پخش
46158بگذار تا بگرییم (3)
46177چهارمضراب (2)پخش
46176چهارمضراب (1)پخش
46175ادامه آواز (3)پخش
46174ادامه آواز (2)پخش
46173ادامه آواز (1)پخش
46172چهارمضراب ترکپخش
46171تار (2)پخش
46170تار (1)پخش
46169آواز و تار (3)پخش
46168آواز و تار (2)
46187سازوآواز (2)پخش
46186سازوآواز (1)پخش
46185لیلی ومجنون فرود (3)پخش
46184لیلی ومجنون فرود (2)پخش
46183لیلی ومجنون فرود (1)پخش
46182تصنیف بت چین (3)پخش
46181تصنیف بت چین (2)پخش
46180تصنیف بت چین (1)پخش
46179ادامه ساز و آواز (2)پخش
46178ادامه ساز و آواز (1)
46197قطعه دیدار (2)پخش
46196قطعه دیدار (1)پخش
46195ادامه ساز وآواز (3)پخش
46194ادامه ساز وآواز (2)پخش
46193ادامه ساز وآواز (1)پخش
46192چهارمضراب بیداد (2)پخش
46191چهارمضراب بیداد (1)پخش
46190برگرفته از ردیف (2)پخش
46189برگرفته از ردیف (1)پخش
46188سازوآواز (3)
46207باد صبا (1)پخش
46206تصنیف بادصبا (3)پخش
46205تصنیف بادصبا (2)پخش
46204تصنیف بادصبا (1)پخش
46203سازو آواز رندان (2)پخش
46202سازو آواز رندان (1)پخش
46201آواز (3)پخش
46200آواز (2)پخش
46199آواز (1)پخش
46198قطعه دیدار (3)
46217رندان مست (2)پخش
46216رندان مست (1)پخش
46215تصنیف رندان مست (2)پخش
46214تصنیف رندان مست (1)پخش
46213چشم یاری (2)پخش
46212چشم یاری (1)پخش
46211تصنیف چشم یاری (3)پخش
46210تصنیف چشم یاری (2)پخش
46209تصنیف چشم یاری (1)پخش
46208باد صبا (2)
46227تار و کمانچه (2)پخش
46226تار و کمانچه (1)پخش
46225درآمد دشتی (4)پخش
46224درآمد دشتی (3)پخش
46223درآمد دشتی (2)پخش
46222درآمد دشتی (1)پخش
46221پیش درآمد دشتی (3)پخش
46220پیش درآمد دشتی (2)پخش
46219پیش درآمد دشتی (1)پخش
46218زنگ شتر
46237مرا رها کن (3)پخش
46236مرا رها کن (2)پخش
46235مرا رها کن (1)پخش
46234آواز دشتی (4)پخش
46233آواز دشتی (3)پخش
46232آواز دشتی (2)پخش
46231آواز دشتی (1)پخش
46230سازوآواز دشتی (3)پخش
46229سازوآواز دشتی (2)پخش
46228سازوآواز دشتی (1)
46247خسرو شیرین (1)پخش
46246آوازخسروشیرین (3)پخش
46245آوازخسروشیرین (2)پخش
46244آوازخسروشیرین (1)پخش
46243تار (3)پخش
46242تار (2)پخش
46241تار (1)پخش
46240تصنیف مرارهاکن (3)پخش
46239تصنیف مرارهاکن (2)پخش
46238تصنیف مرارهاکن (1)
46257تصنیف سازخاموش (2)پخش
46256تصنیف سازخاموش (1)پخش
46255آواز دشتستانی (2)پخش
46254آواز دشتستانی (1)پخش
46253سازوآوازدشتستانی (3)پخش
46252سازوآوازدشتستانی (2)پخش
46251سازوآوازدشتستانی (1)پخش
46250خسرو شیرین (4)پخش
46249خسرو شیرین (3)پخش
46248خسرو شیرین (2)
46299سازوآواز قرچه (3)پخش
46298سازوآواز قرچه (2)پخش
46297سازوآواز قرچه (1)پخش
46296سازوآواز (3)پخش
46295سازوآواز (2)پخش
46294سازوآواز (1)پخش
46261ساز خاموش (3)پخش
46260ساز خاموش (2)پخش
46259ساز خاموش (1)پخش
46258تصنیف سازخاموش (3)
46309پیش درآمد (3)پخش
46308پیش درآمد (2)پخش
46307پیش درآمد (1)پخش
46306رنگ شهرآشوب (2)پخش
46305رنگ شهرآشوب (1)پخش
46304تصنیف زدست محبوب (4)پخش
46303تصنیف زدست محبوب (3)پخش
46302تصنیف زدست محبوب (2)پخش
46301تصنیف زدست محبوب (1)پخش
46300سازوآواز قرچه (4)
46319ادامه سازوآواز (1)پخش
46318درآمد ماهور (3)پخش
46317درآمد ماهور (2)پخش
46316درآمد ماهور (1)پخش
46315سازو آوازکرشمه (3)پخش
46314سازو آوازکرشمه (2)پخش
46313سازو آوازکرشمه (1)پخش
46312چهارمضراب ماهور (2)پخش
46311چهارمضراب ماهور (1)پخش
46310سلو تار
46329شب وصل (2)پخش
46328شب وصل (1)پخش
46327تصنیف شب وصل (3)پخش
46326تصنیف شب وصل (2)پخش
46325تصنیف شب وصل (1)پخش
46324دادوفرودبه ماهور (3)پخش
46323دادوفرودبه ماهور (2)پخش
46322دادوفرودبه ماهور (1)پخش
46321ادامه سازوآواز (3)پخش
46320ادامه سازوآواز (2)
60254درآمدپخش
46338شنیدم ماهی (3)پخش
46337شنیدم ماهی (2)پخش
46336شنیدم ماهی (1)پخش
46335هرلحظه در برم (4)پخش
46334هرلحظه در برم (3)پخش
46333هرلحظه در برم (2)پخش
46332هرلحظه در برم (1)پخش
46331چهارمضراب دلکش (2)پخش
46330چهارمضراب دلکش (1)
70943قطعه رود-1پخش
70942سرگشتهپخش
70941دیده بیخوابپخش
70940درخیال-1پخش
70939چهار مضراب شکسته-1پخش
60856تصنیف دود عودپخش
60258تصنیف دود عودپخش
60257ساز و آواز 2پخش
60256قطعه برای سنتورپخش
60255ساز و آواز 1

 

10 دیدگاه

 1. سلام من کد پشواز البوم رسوای دل استاد شجریان رو میخوام

  بجز غم خوردن عشقت غمی دیگر نمدانم لطفا راهنمایی بفرمایین
  با تشکر

  • با سلام و احترام
   متاسفانه اپراتور همراه اول هنوز کد آهنگ پیشواز مورد نظر شما را در لیست خود قرار نداده است .

 2. درود
  اهنگ “ایران ای سرای امید” تو لیست اهنگهای پیشواز نیست :(((
  چرا این اهنک و صدای استاد رو محروم کردید ؟

  • با سلام و احترام
   متاسفانه اپراتور همراه اول هنوز کد آهنگ پیشواز مورد نظر شما را در لیست خود قرار نداده است .

 3. باسلام،لطفا درخصوص پخش تمام آواهای حضرات اساتیدمحمدرضاوهمایون شجریان اسطوره های بی بدیل آوازایران اقدام کنید…باسپاس

  • با سلام و احترام
   آهنگ های پیشواز محمدرضا شجریان و همایون شجریان به آخرین کدها به روزرسانی شد .

 4. سلام هر کدی به 8989 ارسال می کنم میگه کد مورد نظر صحیح نمی باشد. لطفا راهنمایی بفرمایید.

  • با سلام و احترام
   والا ما خودمونم هنگ کردیم .
   شرکت همراه اول تمام آهنگ های پیشواز محمدرضا شجریان رو حذف کرده .
   فعلا باید منتظر بمونیم شاید برگردونه .
   اصلا مشخص نیست چه اتفاقی افتاده .

 5. با تشکر از آهنگ های پیشواز از استاد شجریان اگه امکان داره قابل پخش شدن باشند

  • با سلام و احترام
   پخش برای سایت ما ممکن نیست چون سایت ما تفریحی هست و تخصصی در زمینه آهنگ پیشواز ار نمیکنه .
   شرمنده ایم .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*