خانه » کتاب و رمان

کتاب و رمان

کتاب هایی که به موفقیت در دنیای تکنولوژی کمک می کنند

کتاب هایی که به موفقیت در دنیای تکنولوژی کمک می کنند اگر به دنبال انتخاب یا تقویت حرفه خود هستید خواندن کتاب های استاندارد و برانگیزنده در زمینه حرفه انتخابی تان بسیار مهم است تا بتوانید اطلاعات ارزشمندی را در مدت زمان کوتاهی به دست بیاورید. در صورتی که حرفه انتخابی تان در زمینه تکنولوژی است در این جا چند ...

متن کامل »

معرفی ۳ کتاب دوست داشتنی از ادبیات فرانسه

معرفی ۳ کتاب دوست داشتنی از ادبیات فرانسه دنیای شعر و ادب فرانسه پر است از نویسندگان و شاعران مختلف که با کتاب های رنگارنگشان هر مخاطبی را شیفته‌ خود می‌کنند. خوشبختانه بسیاری از این کتاب ها به فارسی ترجمه شده اند و در اختیار دوست داران ادبیات فرانسه قرار گرفته‌اند. در این میان، بعضی از این کتاب ها، مانند ...

متن کامل »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت پایانی

آنچه گذشت: قسمت چهل و یکم رمان عاشقانه منفی عشق “قسمت پایانی” …ازظهرم گذشته بود اما بازم ازعلی خبری نبود ته دلم ناامیدی نشست فهمیدم باید برای همیشه این عشق وابدی کنم وبزارم کنارفهمیدم که دیگه مثله قدیما مشتاق دیدن من نیست .کم کم تعداد مردها زیاد شدوهمه برای هم زدن غروب خودشونو رسوندن به جزکسی که تا صبح بدون ...

متن کامل »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت چهل و یکم

آنچه گذشت: قسمت چهلم رمان عاشقانه منفی عشق “قسمت چهل و یکم” …کنجکاو شدمو کلید انداختم ودروباز کردم اروم وبا احتیاط وارد خونه شدم اما مثله اینکه حقیقتا کسی خونه نبود ولی ظاهر خونه به شدت عجیب وبهم ریخته بود انگاری کسی دعواش شده باشه تموم فرش ها چروک وجمع شده پرده ها کنده شده ودرکابینت ها همه بازبودن ازدیدن ...

متن کامل »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت چهلم

آنچه گذشت: قسمت سی و نهم رمان عاشقانه منفی عشق “قسمت چهلم” …همه حال وروزشون بد بود انگاری هیچ کس نمیفهمید دورش چی میگذره بالاخره قداهای دوروبرمون کم شد معلوم بود هرطور شده مصطفی رودور کردن.بعد ازتموم شدن صدا ها علی ازجابلند شدوبدون اینکه نگاهی به بقیه بکنه زیرلب خداحافظی کردورفت میدونستم خیلی ناراحته حسابی نگرانش شدم اگر سکته میکرد ...

متن کامل »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت سی و نهم

آنچه گذشت: قسمت سی و هشتم رمان عاشقانه منفی عشق “قسمت سی و نهم” …چشماشو ازفرط خشم درشتر کردوبایه حرکت منو پرت کرداونطرف تروگفت _وقتی ابروی تو و اون پسره ی جانمازاب کشیده روبردم میفهمی که ازین غلطا نکنی فکرم نکن طلاقت میدم انقدر معطلت میکنم تا موهاتم رنگ دندونات بشه رفت به سمت کمدوچادرمو به سمتم پرت کردوگفت _بپوش ...

متن کامل »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت سی و هشتم

آنچه گذشت: قسمت سی و هفتم رمان عاشقانه منفی عشق “قسمت سی و هشتم” …زیر لب گفتم یا خدا وبه سمتش برگشتم چشماش مثله همبشه جدی وپرازغضب …هیچ توضیحی براش نداشتم سرموانداختم پایین و حرف نزدم دستشو محکم دور بازوم احاطه کردو آروم گفت : _فیلت یاد پندوستان کرده هان؟؟خجالت نمیکشی! میخوای یه دادبزنم کل محلتون بفهمن چه قدربی ابرویی ...

متن کامل »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت سی و هفتم

آنچه گذشت: قسمت سی و ششم رمان عاشقانه منفی عشق “قسمت سی و هفتم” …ازحام بلندشدم وبذون اینکه منتظر جواب مامان باشم با غصبانیت به سمت دررفتم هیچکس منو ذرک نمیکرد انگار همه اززن توقع داشتن زندگیشو بسازه نگه داره بسوزه من نمیفهمیدم این وسط مرد پس چیکارست یا اینکه توزندگی ای که محبت نیس احتراما شکسته چجوری،باید عشق ورزید ...

متن کامل »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت سی و ششم

آنچه گذشت: قسمت سی و پنجم رمان عاشقانه منفی عشق “قسمت سی و ششم” …منیژه خانم که از درون داشت منفجر می شد نگاه پرازنفرتشو اول به من دوخت وبعدروبه مصطفی گفت _بیا هزارباربهت گفتم.زیاده روی نکن خب حاج اقا حق داره درشت بارمون کنه دیگه خودت پاشو جلو همه از زنت معذرت بخواه بزار حاج اقا بفهمه که عوض ...

متن کامل »

رمان عاشقانه منفی عشق – قسمت سی و پنجم

آنچه گذشت: قسمت سی و چهارم رمان عاشقانه منفی عشق “قسمت سی و پنجم” …بدون اینکه چادروکفشمو درارم روی زمین نشستم وسرموبین دستام گرفتم امیرمهدی_نگرا نباش من سربسته قضیه روگفتم البته بابا همینطوریشم خون خونشو میخورد ولی حالا قرارشده شاموزود بخوریم وبریم اونجا _نمیخواستم بفهمن امیر.حالا چیکارکنم _لیلی شتر سواری که دولا دولا نمیشه پسره راهت نداده.غلط کرده وقتی طلاق ...

متن کامل »