مردی آفریقایی که جای دستها و پاهایش عوض شده است

مردی آفریقایی که جای دستها و پاهایش عوض شده است

مردی در گینه آفریقا زندگی میکند که بطور مادرزاد جای دست و پاهایش جا به جا است.

مردی آفریقایی که جای دستها و پاهایش عوض شده استعجیب ترین فیزیک بدنی یک انسان که تاکنون دیده اید

 

منطبق با کلید واژه: اخبار