برج ایفل واقعی و شبیه‌سازی شده در پاریس و چین (ایفل واقعی سمت راست قرار دارد)

برج ایفل واقعی و شبیه‌سازی شده در پاریس و چین (ایفل واقعی سمت راست قرار دارد)

آپارتمان‌های پاریسی و شبیه سازی شده آن در چین

آپارتمان‌های پاریسی و شبیه سازی شده آن در چین

تابلوی مونالیزا در موزه لوور و در چین

تابلوی مونالیزا در موزه لوور و در چین

آپارتمان‌های پاریسی و شبیه سازی شده آنها در چین

آپارتمان‌های پاریسی و شبیه سازی شده آنها در چین

آپارتمان‌های پاریسی و شبیه سازی شده آنها در چین

آپارتمان‌های پاریسی و شبیه سازی شده آنها در چین

برج ایفل و نسخه شبیه‌سازی شده‌اش در چین

برج ایفل و نسخه شبیه‌سازی شده‌اش در چین

برج ایفل و نسخه شبیه‌سازی شده‌اش در چین

برج ایفل و نسخه شبیه‌سازی شده‌اش در چین

برج ایفل و نسخه شبیه‌سازی شده‌اش در شب

برج ایفل و نسخه شبیه‌سازی شده‌اش در شب

آب‌نمای رصد‌خانه در پاریس و مدل چینی آن

آب‌نمای رصد‌خانه در پاریس و مدل چینی آن

آب‌نمای ورسای و نسخه شبیه سازی شده آن در چین

آب‌نمای ورسای و نسخه شبیه سازی شده آن در چین

باغ‌های ورسای در پاریس و چین

باغ‌های ورسای در پاریس و چین

کاخ ورسای و شبیه سازی آن در چین

کاخ ورسای و شبیه سازی آن در چین