خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب امامت کردن تعبیر دیدن امامت کردن در خواب

تعبیر خواب امامت کردن تعبیر دیدن امامت کردن در خواب

تعبیر خواب امامت کردن تعبیر دیدن امامت کردن در خوابReviewed by Admin on Feb 12Rating:

تعبیر خواب امامت کردن تعبیر دیدن امامت کردن در خواب

تعبیر خواب امامت

تعبیر خواب امامت

تعبیر خواب امامت کردن شامل دیدگاه معبران بزرگ خواب در اسلام و دنیا در مورد دیدن امامت کردن در خواب .

دیدن امامت کردن در خواب یکی از خواب هایی است که شاید عده ای آن را تجربه کرده اند که ما در این مطلب قصد داریم تا تعبیر خواب امامت کردن را برای شما عزیزان قرار دهیم .

تعبیر خواب امامت کردن شامل مطلبی حاوی نظر معبران بزرگ خواب اسلام و دنیا در مورد دیدن امامت کردن در خواب می باشد که میتوانید در زیر بخوانید.

” تعبیر خواب امامت کردن از دیدگاه محمد ابن سیرین بصری”

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﻭﻟﻴﻜﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﻤﻴﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻗﻮﻡ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻧﻤﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﻭ ﺷﺮﻑ ﺍﻣﺎﻡ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﻫﻤﻲ ﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺖ ﻳﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﻃﻌﺎﻡ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ.

” تعبیر خواب امامت کردن از دیدگاه جابر مغربی”

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﻮﺩ. ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﻫﻲ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻱ.

” تعبیر خواب امامت کردن از دیدگاه اسماعیل اشعث”

ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺯﻳﺎﺩﺕ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﻻﻳﺖ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﻭ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻝ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب امامت کردن

امامت کردن

” تعبیر خواب امامت کردن از دیدگاه امام صادق”

ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭﻝ: ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻲ,

ﺩﻭﻡ: ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ,

ﺳﻮﻡ: ﻋﻠﻢ,

ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻴﺮ,

ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﻨﻔﻌﺖ,

ﺷﺸﻢ: ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺿﻌﻴﻔﺎﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺯﻣﻴﻦ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﻧﻤﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﻳﻲ ﺭﺳﺪ.

” تعبیر خواب امامت کردن از دیدگاه یوسف نبی”

ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻴﺮﻭﺻﻼﺡ ﺑﻮﺩ

ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺳﺮﻗﻮﻣﯽ ﻣﻬﺘﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﺩﻳﺎﻧﺖ ﺍﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﻮﺩ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﻗﻮﻣﻲ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﺒﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﻮﻡ ﻣﻬﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻭ ﺷﻮﻧﺪ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮﻡ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻭﻱ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻛﻦ ﻭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻣﻲ ﻛﻦ ﻭ ﺍﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺎﺭ ﻣﻴﺮ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ, ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻛﻮﻉ ﻭ ﺳﺠﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺟﻮﺭ ﻭ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

گالری تصاویر
معجزات امام محمد باقر
تاریخچه رشته ورزشی بدمینتون
تزئین میز غذاخوری عروس
تزئین حمام عروس
كليه حقوق اين سایت متعلق به آژانس دیجیتال مارکتینگ نردبان مي باشد.