بایگانی برچسب ها: فیلتر سایت های مستهجن

فیلتر 256 سایت مستهجن در کشورهای همسایه ایران به وسیله ایران

فیلتر 256 سایت مستهجن در کشورهای همسایه ایران به وسیله ایران

فیلتر 256 سایت مستهجن در کشورهای همسایه ایران به وسیله ایران سایت های مستهجن در کشورهای همسایه ایران و نزدیک به ایران توسط ایران فیلتر شد . تلاش ایران برای برخورد با سایت های مستهجن به خارج از ایران نیز کشیده شده است . فیلتر سایت فیلتر سایت های مستهجن توسط ایران در کشورهای همسایه و نزدیک به ایران بسیار جالب توجه بوده که ایران ، دسترسی به 256 سایت که اکثرا مستهجن بوده اند را کاملا قطع کرد . فیلتر 256 سایت در کشورهای روسیه ، هند و حت...

ادامه مطلب